กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้