กิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๑ ทุกคนเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอระชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าใจในปณิทานของมหาวิทยาลัย เข้าใจในกฎระเบียบ หลักสูตรการเรียนการสอน และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา พร้อมทั้งรับทราบถึงแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องทั้งชีวิตส่วนตัวและระเบียบการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ เมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัยจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติสืบไป

รายละเอียดกำหนดการของโครงการ สามารถดูกำหนดการได้ที่นี่

การแต่งกาย
นักศึกษาชาย
– กางเกงขายาวสีกรม่า ทรงสุภาพ
– เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว และติดกระดุมคอ
– เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
– รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ทรงสุภาพ ถุงเท้าสีดำ ทรงสุภาพ
นักศึกษาหญิง
– กระโปรงสีกรมท่า ทรงสุภาพ
– เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว และติดกระดุมคอ
– เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
– รองเท้าผ้าใบสีขาว หุ้มส้น ทรงสุภาพ

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา