กิจกรรม กศ.ปช.กิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๑ ภาค กศ.ปช. ทุกคนเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดกำหนดการของโครงการ สามารถดูกำหนดการได้ที่นี่

การแต่งกาย
ชุดสุภาพ

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา