กิจกรรมนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม

“โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560”

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลา 07.30 – 16.00 น.
ณ หอประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ต้องเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
-นักศึกษา รหัส 57 คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ 
1. คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สวมชุดครุยวิทยฐานะ เครื่องแบบในงานพิธี
2. นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ
3. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดปกติขาว (ถ้าไม่มีให้แต่งกายชุดนักศึกษา)
4. นักศึกษาเตรียมค่าถ่ายรูปหมู่ท่านละ 120 บาท
5. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 น.

ดำเนินโครงการโดย : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์