กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม

“โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ต้องเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
-นักศึกษา รหัส ๕๗ คระครุศาสตร์
-นักศึกษา รหัส ๕๘ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

‼️ หมายเหตุ ‼️
๑. คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ แต่งกายสุภาพสวมชุดครุยวิทยฐานะ
๒. นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ
๓. นักศึกษาเตรียมค่าถ่ายรูปหมู่ท่านละ ๑๒๐ บาท

ดำเนินโครงการโดย : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์