กิจกรรมนักศึกษา

พิธีอัญเชิญและพิธีรับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วม

โครงการพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และพิธีรับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาใหม่ที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แห่งนี้ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับเข็มสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งทรงพระราชทานนามคำว่า“ราชภัฏ” และได้พระราชทานตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ นั้น

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ  สโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ สภานักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และพิธีรับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2561

โดยได้ดำเนิน พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และ พิธีรับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 19.30 น. ณ สนามโชครัตนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อ่านรายละเอียดกำหนดการได้ที่ กำหนดการพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และพิธีรับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา