กิจกรรมนักศึกษา

พิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา บูชา คณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา บูชา คณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
เวลา 07.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู ประเภทความสวยงาม และพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาหมู่เรียนใดสนใจ สามารถส่งพานไหว้ครูเข้าร่วมการประกวดได้ หมู่เรียนละ 1 คู่ เท่านั้น โดยเกณฑ์การให้คะแนนจำนวน 100 คะแนน แบ่งออกได้ดังนี้
1.ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุมาใช้ในการตกแต่ง (10 คะแนน)
2.ความพร้อมในการเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ (10 คะแนน)
3.ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน (15 คะแนน)
4.ความสมบูรณ์ของผลงาน/ความถูกต้อง (15 คะแนน)
5.รูปทรงความสมดุลและขนาดที่่เหมาะสม (15 คะแนน)
6.ควาวมปราณีตเรียบร้อยสวยงาม (20 คะแนน)
7.การสื่อความหมายชัดเจน (15 คะแนน)

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาสามารถส่งพานไหว้ครูที่ส่งเข้าประกวด ได้กับองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา