รับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจอินทนิล ประจำปี 2562

การที่นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แห่งนี้นั้น จะต้องมีการรับขวัญน้องใหม่ซึ่งได้ทำมาเป็นประจำในทุก ๆ ปี ซึ่งปีนี้ก็ได้จัดพิธีสักการะองค์พ่อขุนอันเป็นที่ เคารพนับถือในมหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางใจของนักศึกษามาแต่ช้านาน เป็นสิ่งที่เตือนใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักรักและหวงแหนในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมีการสู่ขวัญน้องใหม่เพื่อให้ภาพลักษณ์ในการรับน้องที่เป็นไปในทางที่ดีงามและจะตราตรึงอยู่ในใจรุ่นน้องตลอดไป

องค์การนักศึกษาจึงได้กำหนดจัดโครงการรับขวัญน้องใหม่ด้วยหัวใจอินทนิลขึ้นมานั้น เพื่อเป็นการต้อนรับให้เกิดความอบอุ่น ในการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาอันเปรียบเสมือนบ้านใหม่ของนักศึกษาใหม่ และเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และในหมู่คณะนักศึกษาภาควิชาเดียวกัน อันจะส่งผลให้นักศึกษา มีความผูกพันสร้างความสำคัญในหมู่คณะและมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เข้าร่วม “โครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจอินทนิล ประจำปี 2562″ เวลา 06.00 – 12.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ และหอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ กำหนดการโครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจอินทนิล ประจำปี 2562

**การแต่งกาย**
ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่
– ชุดผ้าไทย
นักศึกษาชาย
– กางเกงขายาวสีกรมท่า ทรงสุภาพ
– เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว และติดกระดุมคอ
– เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
– รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ทรงสุภาพ ถุงเท้าสีดำ ทรงสุภาพ
นักศึกษาหญิง
– กระโปรงสีกรมท่า ทรงสุภาพ
– เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว และติดกระดุมคอ
– เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
– รองเท้าผ้าใบสีขาว หุ้มส้น ทรงสุภาพ

ข้อมูล งานกิจกรรมนักศึกษา