กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์

รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ประจำปี 2562

ตามที่ นายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 1 คณะ ภาคปกติ จะหมดวาระลงในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เพื่อให้มีนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ภาคปกติ ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ภาคปกติ ประจาปี 2562 ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ภาคปกติ
(1) เป็นนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(2) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 1 ปี ไม่น้อยกว่า 2.50

2. รายละเอียดการรับสมัคร
2.1 วัน เวลา สถานที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้งวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง
(1) รับสมัครระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
(2) การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ภาคปกติ สมัครได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา ห้องหมายเลข 7 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(3) การสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ให้สมัครเป็นรายบุคคล โดยจะสังกัดพรรค หรือไม่ก็ได้
(4) ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร จำนวน 2 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา สำเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาของผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด ที่ออกโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.2 การให้หมายเลข เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การให้หมายเลขให้เรียงตามลำดับการสมัคร
(2) ในกรณีที่มาสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธีจับสลาก
2.3 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ลงสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายระเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ภาคปกติ ประจาปี 62 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

2. ใบสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

3. ใบสมัครสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

4. ใบสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล งานกิจกรรมนักศึกษา