กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา คณะ 5 คณะ ภาคปกติ ประจำปี 2562

ตามที่ นายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 1 คณะ ภาคปกติ จะหมดวาระลงในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เพื่อให้มีนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ภาคปกติ ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ภาคปกติ ประจาปี 2562

วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
เลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยใช้สถานที่บริเวณลานจอดรถหน้าหอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้ง จานวน 5 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การนับคะแนน
เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้งนับคะแนนโดยเปิดเผยจนเสร็จ เมื่อมีการนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการ และควบคุมการเลือกตั้ง สรุปผลการนับคะแนน ณ หน่วยนับคะแนน และรายงานผลการเลือกตั้งให้อธิการบดีทราบ และประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

การคัดค้านการเลือกตั้ง
(1) ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ ให้ยื่นคาร้อง คัดค้านต่อประธานคณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้งภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(2) ให้ประธานคณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้งเรียกประชุมกรรมการ เพื่อพิจารณาคาร้องคัดค้าน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านทราบ
(3) ในกรณีที่ผู้ยื่นคาร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการตัดสิน ให้อุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการและควบคุมการเลือกตั้งการตัดสินของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

 

 

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา