โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการการเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปตามกำหนดการ ดังนี้

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เข้าร่วม “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562” โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ได้ปรับสภาพจากระดับมัธยมศึกษาสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่ สถานที่ในมหาวิทยาลัย และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย

ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2562 นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทุกรุ่น ให้รายงานตัว เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร การแต่งกายชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

สิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้
– เสื้อเหลือง 1 ตัว
– เสื้อสีขาว 2 ตัว
– เสื้อสีดำ 1 ตัว
– ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, แชมพู ฯลฯ
– ยารักษาโรคประจำตัว
– รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น
– รองเท้าแตะ
– เครื่องนอน ผ้าห่ม หมอน มุ้ง
– เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมร่างกาย ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

สิ่งต้องห้าม ดังนี้
– สิ่งผิดกฎหมาย
– อาวุธ
– สุรา
– บุหรี่
– ของมีค่าทุกชนิด
– นิสัยเห็นแกตัว, ก้าวร้าว ฯลฯ

หมายเหตุ : กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุกกิจกรรมล้วนเป็นกระบวนการเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสังเกตุการณ์ทุกกิจกรรมที่มหาวทิยาลัยจัดขึ้นทุกกิจกรรม บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง ไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณที่จัดกิจกรรมเด็ดขาด หากมีสิ่งของฝากให้กับนักศึกษา จะมีเจ้าหน้าที่รอรับบริเวณหน้าหอประชุม แต่ไม่เกินเวลา 20.00 น.

ดำเนินโครงการโดย งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา