กิจกรรมนักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม

“โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560”

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
เวลา 07.30 – 16.00 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ต้องเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
-นักศึกษา รหัส 56 คระครุศาสตร์
-นักศึกษา รหัส 57 คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 หมายเหตุ 
1. คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สวมชุดครุยวิทยฐานะ เครื่องแบบในงานพิธี
2. นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ
3. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดปกติขาว (ถ้าไม่มีให้แต่งกายชุดนักศึกษา)
4. นักศึกษาเตรียมค่าถ่ายรูปหมู่ท่านละ 120 บาท
5. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 น.

ดำเนินโครงการโดย : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์