กิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง” ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง”
ประจำปีการศึกษา 2560 

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 12.00 – 17.30 น.
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ชั่วโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง 

ดำเนินโครงการโดย : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา