โครงการ “สีสันวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560”

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ทุกคน เข้าร่วมโครงการ

“สีสันวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560”

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพื่อเข้าร่วมการเลือกชมรมสำหรับนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 นี้ หน่วยส่งเสริมกิจกรรมชมรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีชมรมที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด 24 ชมรม และดำเนินการให้มีแสดงผลงานของชมรม และนำเสนอชมรมให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาชั้นปีที่1 เป็นการแนะนำและเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถและประสบการณ์นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

อย่าลืม  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมชมรมทุกคน 👌👌👌

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยส่งเสริมกิจกรรมชมรม