กิจกรรม กศ.ปช.กิจกรรมนักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 56) เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2559″

วันที่ 24 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อ่านรายละเอียดกำหนดการการดำเนินโครงการ ได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/news_activities2/dsdpcru2560_news_activities2_003_18062560.pdf

แหล่งข้อมูล : หน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษา ภาค กศ.ปช.