โครงการ “เก่งและดี TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
“เก่งและดี TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30-17.00 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

หมายเหตุ : นักศึกษาเก็บชั่วโมงจิตอาสา ได้ชั่วโมงจิตอาสา 6 ชั่วโมง