กิจกรรม กศ.ปช.กิจกรรมนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560”
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อมูล : หน่วยกิจกรรมองค์การนักศึกษา ภาค กศ.ปช.