กิจกรรมนักศึกษา

โครงการ “ประชุมรวมพลังขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560”

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

“ประชุมรวมพลังขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560”

และ “พิธีลงนาม และประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

*แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเก็บชั่วโมงทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และชั่วโมงจิตอาสา(กยศ.) จำนวน 4 ชั่วโมง

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา