โครงการพิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา บูชาคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ

พิธีไหว้ครู “วันทา กตัญญุตา บูชาคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา