กิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

ขอเชิญให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และนักศึกษาที่กู้ กยศ. จะต้องเข้าร่วม

“โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ”

ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2560
เวลา 08.00-16.30 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การแต่งกายชุดนักศึกษา

ภายในกิจกรรมแจกกระเป๋า มีข้าวให้กินฟรี แจกชั่วโมงจิตอาสา วันละ 7 ชั่วโมง รวม 2 วัน 14 ชั่วโมง

ข้อมูล : งานกิจกรรมนักศึกษา