โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแก่บุคลากร

ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแก่บุคลากร”

ด้วย กองพัฒนานักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสอดรับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐได้ออกกำลังกาย โดยให้มีออกกำลังกายขึ้น ในช่วงตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น.ทุกวันพุธ ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยหลักการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
1.พัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางจิตใจแก่บุคลากรสำนักงาน
2.ส่งเสริมการสร้างสวัสดิ์ภาพแก่บุคลากร
3. ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันในหน่วยงาน ให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเป็นการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการ เกิดโรคดังกล่าวด้วย

“โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแก่บุคลากร”
ทุกวันพุธ เวลา 15.30 -16.30 น. ณ โดมสนามกีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เริ่มพุธที่ 24 มกราคม 2561

มาออกกำลังกาย และมาเล่นกีฬากัน