กีฬาและนันทนาการ

สมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 “เขลางค์นครเกมส์”

นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 “เขลางค์นครเกมส์” 18 – 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ชนิดกีฬา 15 ชนิดกีฬา ดูได้ที่ http://khelangnakorngames.lpru.ac.th/

สามารถขอใบสมัครเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ที่ หน่วยกีฬาและนันทนาการ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/sport60.pdf

ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 22560

เอกสารที่ต้องแนบ ดังนี้
1. รูปถ่ายนักศึกษาหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
4. สำเนาใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1
5. สำเนาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล : หน่วยกีฬาและนันทนาการ