กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.,กรอ. ทุกชั้นปี (ยกเว้นปี่ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) เข้าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”

ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดกำหนดการกิจกรรม ได้ที่ http://bit.ly/2m6ia83

หมายเหตุ
1. นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี (ยกเว้นปี่ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะมีผลต่อการพิจารณาการกู้ยืมเงิน
2. เข้าร่วมพิธีเปิดให้ 4 ชม. บริจากเลือดผ่านให้ 7 ชม. บริจาคไม่ผ่านให้ 2 ชม.
3. ผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกคน จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษ

จัดโดย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถานศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เหล่าการชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติ ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง