กรอกแบบสำรวจนักศึกษา และบุคลากร “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” (จอส.904 วปร.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี กรอกแบบสำรวจนักศึกษา  และบุคลากร “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” (จอส.904 วปร.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1. นักศึกษาสามารถกรอกแบบสำรวจ ได้ที่ แบบสำรวจนักศึกษา “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” (จอส.904 วปร.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2. บุคลากรสามารถกรอกแบบสำรวจ ได้ที่ แบบสำรวจบุคลากร “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” (จอส.904 วปร.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา สำหรับบุคลากร “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” (จอส.904 วปร.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอขอบคุณนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจ

ข้อมูล กองพัฒนานักศึกษา