ชมรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การขอคงสภาพชมรมและการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การดําเนินการขอคงสภาพชมรม และการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอคงสภาพชมรมและ จัดตั้งชมรมใหม่ ให้ดําเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. การขอคงสภาพชมรม (ชมรมเดิม) ให้ยื่นเอกสารการจัดตั้งชมรมประกอบดังนี้
1.1 เอกสารการต่อทะเบียนชมรม
1.2 รายงานผลงานการดําเนินงานในรอบปี
1.3 บัญชีรายรับ – รายจ่ายในการดําเนินงานในรอบปี
1.4 รายชื่อคณะกรรมการชมรม

2. การจัดตั้งชมรมใหม่ ขอให้ยื่นเอกสารการจัดตั้งชมรมประกอบดังนี้
2.1 เอกสารการขอจัดตั้งชมรม
2.2 รายชื่อพร้อมประวัติของคณะกรรมการชมรม
2.3 ระเบียบหรือข้อบังคับชมรมที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน
2.4 โครงการหรือแผนงานการจัดกิจกรรมชมรม
2.5 หนังสือรับรองของผู้ที่ชมรมเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา
2.6 ประวัติของผู้ที่กลุ่มเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา

3. ชมรมที่จัดขึ้นต้องระบุลักษณะการดําเนินงานด้านในด้านหนึ่ง ดังนี้
3.1 วิชาการ
3.2 ศิลปวัฒนธรรม
3.3 จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์
3.4 กีฬาและนันทนาการ
3.5 จริยธรรม

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pcru.ac.th และ www.facebook.com/กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สามารถอ่านประกาศ ฯ ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การขอคงสภาพชมรมและการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอคงสภาพชมรม ได้ที่ แบบฟอร์มคงสภาพชมรม ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอจัดตั้งชมรมใหม่ ได้ที่ แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2562