นักศึกษาวิชาทหารประชาสัมพันธ์

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการตามประกาศ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ขอผ่อนผันฯ
1.1 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อรับปริญญา และมีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
1.2 ไม่เคยทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ในกรณีที่นักศึกษาเคยทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ไว้กับสถานศึกษาอื่นก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วย

2. หลักฐานที่ใช้ประกอบสำหรับการขอผ่อนผันฯ
2.1 สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9) หน้า-หลัง จำนวน 2 ชุด
2.2 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) หน้า-หลัง จำนวน 2 ชุด
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
2.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
2.7 สำเนาใบโอนย้ายภูมิลำเนา (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
สำเนาหลักฐานตาม 2.1 – 2.7 นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขอผ่อนผันฯ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ให้ยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานตามข้อ 2 ได้ที่ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 – วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอผ่อนผันและส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ภายในกำหนดวันเวลาดังกล่าว นักศึกษาอาจยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้จนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาขอผ่อนผันตามที่กฎหมายกำหนด (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562) แต่ในกรณีเช่นนี้ หากทางจังหวัดซึ่งนักศึกษาผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ไม่รับผ่อนผันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และนักศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามหมายเรียกฯ โดยไม่มีข้อยกเว้น

4. การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ
นักศึกษาที่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันไว้ต้องรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบรายชื่อของตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ หรือไม่ ซึ่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ www.pcru.ac.th และ www.facebook.com กองพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ จะต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของตนอีกครั้งก่อนที่จะถึงวันตรวจเลือก ณ สำนักงานสัสดีจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาทหารอยู่ และในกรณีที่ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศหรือที่สำนักงานสัสดีจังหวัดแล้วไม่พบว่ามีรายชื่อของตนเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ ให้รีบดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษาทันที
ทั้งนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ ไม่ต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อีก

5. ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ
5.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกทุกปี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ
5.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันฯ เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสำเร็จการศึกษาหรือด้วยเหตุอื่นใด หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผัน และจะต้องรีบดำเนินการแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนอยู่หรือที่ทำการประจำภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังกล่าว หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี
อนึ่ง นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตาม 5.1 หรือ 5.2 อาจมีความผิดและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ ฯ ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอผ่อนผัน ฯ ได้ที่ แบบคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

ข้อมูล : หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร