ชมรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์

การคงสภาพชมรมและจัดตั้งชมรมใหม่ ปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การดำเนินการขอคงสภาพชมรม และการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอคงสภาพชมรมและจัดตั้งชมรมใหม่ ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. การขอคงสภาพชมรม (ชมรมเดิม) ให้ยื่นเอกสารการจัดตั้งชมรมประกอบ ดังนี้
1.1 เอกสารการต่อทะเบียนชมรม
1.2 รายงานผลงานการดำเนินงานในรอบปี
1.3 บัญชีรายรับ – รายจ่ายในการดำเนินงานในรอบปี
1.4 รายชื่อคณะกรรมการชมรม

2. การจัดตั้งชมรมใหม่ ขอให้ยื่นเอกสารการจัดตั้งชมรมประกอบ ดังนี้
2.1 เอกสารการขอจัดตั้งชมรม
2.2 รายชื่อพร้อมประวัติของคณะกรรมการชมรม
2.3 ระเบียบหรือข้อบังคับชมรมที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน
2.4 โครงการหรือแผนงานการจัดกิจกรรมชมรม
2.5 หนังสือรับรองของผู้ที่ชมรมเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา
2.6 ประวัติของผู้ที่กลุ่มเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา

3. ชมรมที่จัดขึ้นต้องระบุลักษณะการดำเนินงานด้านในด้านหนึ่ง ดังนี้
3.1 วิชาการ
3.2 ศิลปวัฒนธรรม
3.3 บำเพ็ญประโยชน์
3.4 กีฬาและนันทนาการ
3.5 จริยธรรม

นักศึกษาสามารถ อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

นักศึกษาที่ขอคงสภาพชม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคงสภาพชมรมได้ที่นี่

นักศึกษาที่ขอจัดตั้งชมรมใหม่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรมได้ที่นี่

ข้อมูล : หน่วยส่งเสริมกิจกรรมชมรม