การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

โดยมี อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นเป็นธานการประชุม และมีว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5 คณะ เจ้าหน้าผู้ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 5 คณะ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะ 5 คณะ เข้าร่วมประชุม