การเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจําปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจําปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศ เรื่อง การเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจําปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ) ทุกคน สมัครและเข้าพักอาศัยหอพักภายใน มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 ทุกคณะ เป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
3. ให้นักศึกษา ตามข้อ 1 และข้อ 2 ยื่นใบสมัครนักศึกษาหอพักภายใน มหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องหมายเลข 6 งานหอพักนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา
4. มหาวิทยาลัย จะพิจารณาให้นักศึกษาชั้นปี 1 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ) ให้มีสิทธิในการเข้าพัก อาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยก่อนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอื่น และจะประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
5. อัตราค่าบํารุงหอพักนักศึกษาและการชําระค่าบํารุงหอพักนักศึกษา
5.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ค่าบํารุงหอพักตลอดภาคการศึกษาจํานวน 2,000 บาท
5.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ค่าบํารุงหอพักตลอดภาคการศึกษาจํานวน 2,000 บาท
5.3 ให้ชําระค่าบํารุงหอพัก ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องหมายเลข 6 งานหอพักนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา
6. ให้นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รายงานตัวในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานจอดรถหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สามารถอ่านประกาศได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจําปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ :
ตามประกาศให้รายงานตัวเข้าหอพัก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 แทน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่องจากติดกิจกรรมอบรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการหอพักนักศึกษา ห้องหมายเลข 6 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. 056-717100 ต่อ 5115