ประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
————————–————————–———————–
ด้วยทางคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รับการประสานจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เรื่องการกำหนดวันในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเขตภาคเหนือ นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๓, ๔ และ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดดังแนบ

๒. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.

เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง ให้บัณฑิตทุกคนปฏิบัติตามกำหนดการ ในข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยเคร่งครัด

อ่านรายละเอียด กำหนดการได้ที่http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/graduation2560/missive_graduation2560.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐ ต่อ ๕๑๑๑ , ๕๑๑๓ , ๕๑๑๔ , ๕๑๑๖ , ๕๑๑๗ , ๕๑๐๑ , ๕๑๐๓ , ๕๑๑๙