กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ลักษณะที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ได้จัดทำกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและรายใหม่ ทุกชั้นปี ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดกำหนดการ ฯ ได้ที่  กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ส่วนขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บผ่านระบบ e-Studentloan
ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ได้ที่ ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บผ่านระบบ e-Studentloan

ส่วนขั้นตอนการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ให้ผู้กู้ยืมเงินดำเนินการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ได้ที่ ขั้นตอนการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูล หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.