ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางสาวบัวชมพู เอกพิมพ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางสาวบัวชมพู เอกพิมพ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แหล่งที่มา : Facebook กองพัฒนานักศึกษา