กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

นักศึกษามาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน ฯ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ให้นักศึกษามาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เลขที่แบบยืนยัน R2562000942100001 – R2562000942101000 เวลา 12.00 น. (จำเลขที่แบบยืนยัน 4 ตัวท้าย)
เลขที่แบบยืนยัน R2562000942101001- R2562000942101233 เวลา 13.00 น. (จำเลขที่แบบยืนยัน 4 ตัวท้าย)
เลขที่สัญญา C2562000942100001 – C2562000942100410 เวลา 13.00 น. (จำเลขที่สัญญา 3 ตัวท้าย)

สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงลายมือชื่อ เลขที่แบบยืนยัน R2562 ได้ที่ รายชื่อนักศึกษาที่ลงลายมือชื่อ เลขที่แบบยืนยัน R2562

สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงลายมือชื่อ เลขที่สัญญา C2562 ได้ที่ รายชื่อนักศึกษาที่ลงลายมือชื่อ เลขที่สัญญา C2562

หมายเหตุ
1. ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
2.กรณีเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ให้นำสำเนาการเปลี่ยน ชื่อ –สกุล จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 

ตัวอย่างรับรองสำเนา
สำเนาถูกต้อง
สมศรี แดงดี
(นางสาวสมศรี แดงดี)

ให้นักศึกษามาลงลายมือชื่อตรงตามวันเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูล หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.