ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

บริการสำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 รอบเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการบริการสำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และให้ทั่วถึงแก่บัณฑิต

กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้ดำเนินการให้บริการ รอบเพิ่มเติม ดังนี้
1. บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ โดยให้บัณฑิตมาวัดขนาดชุดครุยวิทยฐานะพร้อมชำระเงิน
– ครุยวิทยฐานะบัณฑิต จำนวน 850 บาท
– ครุยวิทยฐานะมหาบัณฑิต จำนวน 950 บาท
– ครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1,200 บาท
2. บริการเช่าชุดสูทสำหรับบัณฑิตชาย โดยการเช่าชุดสูทรวม 1,500 บาท แบ่งเป็นค่าเช่าชุดสูท 600 บาท และค่าประกันชุดสูท 900 บาท (ค่าประกันชุดสูทจะได้คืนหลังจากบัณฑิตส่งคืนชุดสูทพิธีรับปริญญาเสร็จสิ้นแล้ว)
3. บริการเช่ารถโดยปรับออากาศ จำนวน 1,700 บาท/1 ที่นั่ง (โดยบัณฑิต หรือญาติบัณฑิตที่เช่าที่นั่งรถโดยปรับออากาศ จะได้รับบริการอาหาร และพักโรงแรม 1 คืน)

ทั้งนี้ บัณฑิตที่มีความประสงค์รับบริการด้านต่าง ๆ ให้มาดำเนินการ
ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 16.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อมูลโดย กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์