ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

บริการสำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

เพื่อให้การดำเนินการบริการสำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้ดำเนินการให้บริการ ดังนี้
1. บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ โดยให้บัณฑิตมาวัดขนาดชุดครุยวิทยฐานะพร้อมชำระเงิน
– ครุยวิทยฐานะบัณฑิต จำนวน 850 บาท
– ครุยวิทยฐานะมหาบัณฑิต จำนวน 950 บาท
– ครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1,200 บาท
2. บริการเช่าชุดสูทสำหรับบัณฑิตชาย โดยการเช่าชุดสูทรวม 1,500 บาท แบ่งเป็นค่าเช่าชุดสูท 600 บาท และค่าประกันชุดสูท 900 บาท (ค่าประกันชุดสูทจะได้คืนหลังจากบัณฑิตส่งคืนชุดสูทพิธีรับปริญญาเสร็จสิ้นแล้ว)
3. บริการเช่ารถโดยปรับออากาศ จำนวน 1,700 บาท/1 ที่นั่ง (โดยบัณฑิต หรือญาติบัณฑิตที่เช่าที่นั่งรถโดยปรับออากาศ จะได้รับบริการอาหาร และพักโรงแรม 1 คืน)
ทั้งนี้ บัณฑิตที่มีความประสงค์รับบริการด้านต่าง ๆ ให้มาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 16.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ข้อมูลโดย กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์