ประชาสัมพันธ์

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดังนี้

1. ลงทะเบียนออนไลน์ส่งผลงานนวัตกรรมที่ Link  https://l.nrct.go.th/register-rinudom2562

2. จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช.

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่ แบบฟอร์ม-ข้อเสนอโครงการ (docx)

ที่มา : https://www.nrct.go.th/event-seminar/rin-udom-2562

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)