ประชาสัมพันธ์ล่าสุดหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ กองพัฒนานานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 และได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา เรียบร้อยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาสามารตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ตามประกาศข้างต้น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

2.นักศึกษาหอพักทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก ต้องชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 2,000 บาท และมีกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ในวันที่ 2 – 27 ธันวาคม 2562 สามารถติดต่อชำระเงินที่งานคลัง ตุกสำนักงานอธิการบดี ก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวัน

3.นักศึกษาสามารถขนสัมภาระของใช้ที่จำเป็น เข้าหอพัก ได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

4.ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักมาติดต่อรายงานตัวเพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าอยู่หอพัก ได้ที่อาคารกองพัมนานักศึกษา ห้องเบอร์ 6 ระหว่างวันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2562 ตามวันและวเลาราชการ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยหอพักนักศึกษา ห้องหมายเลข 6 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อมูล หน่วยหอพักนักศึกษา