ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ กองพัฒนานานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 และได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา เรียบร้อยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาสามารตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 

นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ตามประกาศข้างต้น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.รายงานตัวเพื่อเข้าอยู่หอพัก (นักศึกษาหอพักรายใหม่-รายเก่า) รายงานตัวเข้าหอพัก ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารหอพักหญิง (หลังใหม่) พร้อมสัมภาระของที่ใช้ที่จำเป็นในการเข้าหอพัก และชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 2,000 บาท (รวมค่ากุญแจและค่าผ้าปูที่นอน)

2.นักศึกษาต้องนำใบสำคัญรับเงินค่าบำรุงหอพักมายืนยันในวันที่รายงานตัว ในกรณีชำระค่าบำรุงหอพักไว้แล้ว  เพื่อรับผ้าปูที่นอนและกุญแจห้องพัก

3.ในกรณีที่จ่ายค่ามัดจำ ให้นำใบสำคัญรับเงินมายืนยัน และชำระเพิ่มเติมในจุดรับชำระเงิน

4.ส่งเอกสารใบสมัครนักศึกษาหอพัก ได้ ณ จุดลงทะเบียน

5.ให้ชำระค่าบำรุงหอพัก ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องหมายเลข 6 งานหอพักนักศึกษาอาคารกองพัฒนานักศึกษา ในวันเวลาราชการ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยหอพักนักศึกษา ห้องหมายเลข 6 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์