ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. : ลักษณะที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กยศ. : ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประจำปีการศึกษา 2562 (รายใหม่และรายเก่า ทุกชั้นปี)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ได้ที่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. : ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รายใหม่และรายเก่า ทุกชั้นปี)

ให้นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 5 อาคารคณะครุศาสตร์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3. คณะวิทยาการจัดการ
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 08.30 น. ณ ชั้น 2 ตึกใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ อาคารราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

หมายเหตุ :
1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรหัสนักศึกษา หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ในระบบ e-Studentloan และบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย (พร้อมสั่งพิมพ์เอกสารและนำมาส่งในวันสัมภาษณ์)
2. ให้นักศึกษาตรวจสอบความประสงค์ขอกู้ ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ในระบบ e-Studentloan และบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย (พร้อมสั่งพิมพ์เอกสารและนำมาส่งในวันสัมภาษณ์)

***การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม***

** สถานที่สัมภาษณ์แต่ละคณะสามารถดูได้ตามแผนผังภายในมหาวิทยาลัย **