กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. : ลักษณะที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กยศ. : ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ฯ (กรอ.เดิม)
ประจำปีการศึกษา 2562 (รายใหม่และรายเก่า ทุกชั้นปี)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ได้ที่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. : ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ฯ (กรอ.เดิม) ประจำปีการศึกษา 2562 (รายใหม่และรายเก่า ทุกชั้นปี)

ให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. -16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

***การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม***