ประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจําปีการศึกษา 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจําปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. รับสมัครนักศึกษาหอพักภายใน วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องหมายเลข 6 หน่วยบริการหอพักนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. มหาวิทยาลัย จะพิจารณาให้นักศึกษาชั้นปี 1 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ) ให้มีสิทธิในการเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยก่อนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอื่น และจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
3. อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา
3.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ค่าบำรุงหอพักตลอดภาคการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
3.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ค่าบำรุงหอพักตลอดภาคการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
3.3 ให้ชำระค่าบำรุงหอพัก ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องหมายเลข 6 หน่วยบริการหอพักนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4. ให้นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รายงานตัวในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานจอดรถหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ :
1. ให้ดำเนินการตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด
2. นักศึกษาชั้นปี 1 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ) ที่จ่ายค่าบำรุงหอพัก และส่งใบสมัครแล้ว ตอนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ให้รอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษา

ข้อมูลโดย หน่วยบริการหอพักนักศึกษา