ประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์!! การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 (ที่ยังไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุ) สามารถติดต่อชำระเงินค่าประกันอบุัติเหตุได้ที่งานคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน 800 บาท (ระยะการคุ้มครอง 4 ปี ตลอดหลักสูตร นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
รายละเอียดประกาศฯ : https://www.pcru.ac.th/…/pcru_attact-20220524105149.pdf