กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์!! สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ประชาสัมพันธ์!!
สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ที่มีความประสงค์จะขอกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ผู้กู้ยืมเงินส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาที่ผ่านมา (พิมพ์ออกจากระบบทะเบียนและวัดผล)
3. สำเนาบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ครอบครัว
– กรณีไม่มีรายได้ประจำ ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 102 และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้ครอบครัว (เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
– กรณีมีรายได้ประจำ ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดาวน์โหลด : t.ly/nW7t
2. กยศ.102 (ใช้เฉพาะกรณีที่-บิดา-มารดาผู้ปกครอง-ไม่มีรายได้ประจำ)
ดาวน์โหลด : t.ly/SZPr
3. ข้อควรปฏิบัติการกรอกข้อมูลในเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน
ดาวน์โหลด : t.ly/CHJb
1. ส่งด้วยตนเอง/ฝากส่ง ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องหมายเลข 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 งาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ต.สะเดียง ถ.สระบุรี – หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000