ประชาสัมพันธ์!!! แจ้งหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์!!! แจ้งหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ให้นักศึกษาที่ส่งเอกสารขอกู้ยืมเงินให้กับเจ้าหน้าที่ กยศ. เรียบร้อยแล้วดำเนินการนำไฟล์เอกสารต่าง ๆ เข้าระบบ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 23 กรกฎาคม 2564
ข้อควรปฏิบัติในการนำไฟล์เข้าระบบ
1. เอกสารทุกฉบับที่จะแนบเข้าระบบ ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กยศ. ก่อนเท่านั้น
2. สแกนเอกสารทุกฉบับเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
3. สแกนไฟล์ให้ชัดเจนและเป็นแนวตั้ง เท่านั้น
4. สแกนเอกสารและแนบเอกสารให้ครบทุกเเผ่น
หมายเหตุ : สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา
รายละเอียด : t.ly/Ios1