ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมครั้งที่ 6/66

  • การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

    (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

  1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ
  2. การแต่งตั้งคณะอุนกรรมการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย

    (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานกรรมการ เสนอพิจารณา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการระดมสรรพกำลังในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมีหน้าที่ ดังนี
๑. ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
๒. เสนอแผนงาน โครงการ และแหล่งงบประมาณ สำหรับการดำเนินการตามข้อ ๑.
๓. เสนอผลการดำเนินงานตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มอบหมาย

    (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และเสนอบรรจุวาระเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย

    (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมตามมติที่ประชุมดังกล่าว

รายงานการประชุม : https://dsd.pcru.ac.th/dsd2018/wp-content/uploads/2024/03/รายงานประชุม-6.66.pdf