งานประกันอุบัติเหตุประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2566

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 นั้นเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารใบสมัครระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566

2. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 24 มกราคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร