รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กําหนดวันรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการ ทหารกองประจําการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 – วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร ห้องกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บัดนี้ ได้หมดเขตการยื่นเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจําการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผัน การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี 2561 นักศึกษาสามารถตรวจสอบ รายชื่อผู้มี สิทธิ์ได้รับการผ่อนผันๆ ได้ที่ www.pcru.ac.th และ www.facebook.com /กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ที่มีรายชื่อ เป็นผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการผ่อนผันฯ จะต้องดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของตนอีกครั้งก่อนที่ จะถึงวันตรวจเลือก ณ สํานักงานสัสดีจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาทหารอยู่และนักศึกษาที่มีสิทธิ์ที่ได้รับการผ่อนผันฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหาร โดยต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ในวันตรวจเลือก ทุกปี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ

สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ฯ ได้ที่นี่  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ข้อมูล : หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร