รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปีการศึกษา 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กําหนดวันรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการ ทหารกองประจําการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บัดนี้ ได้หมดเขตการยื่นเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจําการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผัน การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปีการศึกษา 2562 นักศึกษาสามารถตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ ได้ที่ www.pcru.ac.th และ www.facebook.com /กองพัฒนานักศึกษา และ นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการผ่อนผันฯ จะต้องดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของตนอีกครั้งก่อนที่ จะถึงวันตรวจเลือก ณ สํานักงานสัสดีจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาทหารอยู่และนักศึกษาที่มีสิทธิ์ที่ได้รับการผ่อนผันฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหาร โดยต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ในวันตรวจเลือกทุกปี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ

สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ฯ ได้ที่  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปีการศึกษา 2562

ข้อมูล ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย นักวิชาการศึกษา หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร