กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

📣ประกาศ!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📣ประกาศ!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/ เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา (ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร : t.ly/DH8D
กระบวนการยื่นคำขอกู้ยืม แนบเอกสารและยืนยันข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c