กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การให้กู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ฯ (ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับเปลี่ยนกำหนดการ)

การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา
(ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับเปลี่ยนกำหนดการ)

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา (ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการอ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี) ดาวน์โหลดเอกสาร

2. กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา (ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขปรับเปลี่ยนกำหนดการ)  ดาวน์โหลดเอกสาร

3. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2563 กยศ.101 ดาวน์โหลดเอกสาร

4. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102 ดาวน์โหลดเอกสาร

5. หนังสือแสดงความคิดห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา กยศ.103 (ยังไม่ต้องเขียน) ดาวน์โหลดเอกสาร

6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร

7. ตัวอย่างการกรอกรายได้ต่อครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร

8. ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านและการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

9. คู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Studentloan) ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ
ข้อ 3 – 6 ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกรอกข้อมูลและส่งตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ พร้อมทั้งการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan และปริ้นมาส่งด้วยในคราวเดียวกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. 056-717100 ต่อ 5103 หรือ 056-717144 หรือ 087-3095822

ข้อมูลโดย นางพรรณณิชา คลังตุ๊ย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป